overheid gids

Nederlandse overheid
 

100 jaar Radiowetgeving
De site bevat interessante informatie over alles wat er in de afgelopen 100 jaren op het gebied van radiocommunicatie is gebeurd. Natuurlijk is dit een terugblik op het verleden en moeten we ook vooruit kijken.

Administratieve lasten
Informatie over de realisatie en voortgang van de vermindering van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven met een kwart in 2007. Dit is de doelstelling van het kabinet Balkenende II.

Adreslijst Nederlandse ambassades en consulaten
Ambassades en consulaten - adressen en websites van Nederlandse ambassades en consulaten in het buitenland en buitenlandse ambassades en consulaten in Nederland

Advies Overheid.nl
Dit onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken houdt zich bezig met de kwaliteitsmonitoring van overheidswebsites.

Adviescommissie modernisering GBA
Adviescommissie voor de Gemeentelijke Basis Administratie (het vroegere bevolkingsregister).

Adviesdienst Verkeer en Vervoer
Een ruime sortering teksten en cijfers, waaronder grafieken met files en de 'Topdruktekalender'. Verder het on-line Nationaal Verkeer- en Vervoerspel.

Adviesraad Internationale Vraagstukken
Adviezen aan de Nederlandse regering op het terrein van Mensenrechten, Ontwikkelingssamenwerking, Vrede en Veiligheid en Europese Integratie. Bestellen en downloaden van adviezen.

Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten
Informatie over het GBA-stelsel, de reisdocumentenketen en de belangrijke projecten waar BPR verantwoordelijk voor is.

Agentschap SZW
Voert in Nederland Europese subsidieregelingen uit op het gebied van werk en inkomen. Over de regelingen en de procedure voor de subsidies.

Agentschap Telecom
Een bruikbaar radiofrequentiespectrum, van maatschappelijk en economisch belang.

AIVD
De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) waarschuwt voor bedreigingen voor de veiligheid van ons land die niet altijd direct zichtbaar zijn en de dienst ondersteunt bij het nemen van beveiligingsmaatregelen. De AIVD levert door zijn taken en bevoegdheden een bijzondere bijdrage aan de bescherming van de nationale veiligheid. De dodelijke aanslag op LPF-lijsttrekker Pim Fortuyn op 6 mei 2002 maakte duidelijk dat er op een nieuwe manier gekeken moest gaan worden naar de veiligheidsrisico's die aan politici en andere belangrijke personen en instellingen kleven. De Commissie Van den Haak, die onderzoek heeft gedaan naar de veiligheid van Pim Fortuyn voorafgaand aan de aanslag, heeft een aantal conclusies en aanbevelingen gedaan. Deze lagen aan de basis voor een geheel nieuw stelsel Bewaken en Beveiligen. Binnen dit stelsel speelt de AIVD, naast organisaties als de KLPD, een belangrijke rol.

Algemene Energieraad
Adviesraad van de regering en parlement over energiebeleid. Met persberichten, jaarverslagen en de integrale tekst van recente adviezen.

Algemene Rekenkamer
Algemene Rekenkamer is de officiŽle site van de Algemene Rekenkamer. De Algemene Rekenkamer controleert de uitgaven van het Rijk op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap
Is verantwoordelijk voor schoon oppervlaktewater, veilige dijken en het waterpeil in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug tot in Amsterdam. Naast nieuws informatie over belastingen, tarieven en de verkiezingen.

Arbeidsinspectie
Op het Intranet van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vindt u diverse informatie gericht op de medewerkers van SZW. De Arbeidsinspectie bevordert door middel van handhaving de naleving van de wetgeving op het gebied van de veiligheid en gezondheid op het werk en bestrijdt illegale tewerkstelling. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan de aanpak van misstanden. De AI levert relevante informatie over de naleving op deze terreinen en draagt daarmee bij aan het inzicht in de werking en vergroting van de effectiviteit van het overheidsbeleid.

Autoriteit FinanciŽle Markten
De AFM ziet toe op een adequate werking van de financiele markten, de zuivere verhouding tussen alle deelnemers en de daaraan gerelateerde bescherming van de consument. De AFM - voluit de Autoriteit FinanciŽle Markten - is de gedragstoezichthouder op de financiŽle markten in Nederland. Dat wil zeggen dat de AFM toezicht houdt op het gedrag van alle partijen die te maken hebben met de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren. De AFM ziet er op toe dat financiŽle instellingen in ons land je correct behandelen en je daarbij goed informeren over hun financiŽle producten en diensten. De AFM let er op dat alle partijen zich aan de relevante wet- en regelgeving houden. Ook adviseert de AFM het ministerie van FinanciŽn bij het ontwikkelen van nieuwe wetgeving.

Balkenende, Jan Peter
De site van de minister-president en het ministerie van Algemene Zaken. Op deze pagina vindt u informatie over de huidige minister-president en zijn voorgangers. De minister-president is de voorzitter van de ministerraad. Hij is tevens minister van Algemene Zaken. De minister-president draagt de ministeriŽle verantwoordelijkheid voor het optreden van de leden van het Koninklijk Huis. Daarnaast heeft hij een internationale rol.

Belastingdienst
De Belastingdienst maakt deel uit van het Ministerie van FinanciŽn. Onderdelen van de Belastingdienst zijn het Directoraat-Generaal Belastingdienst, belasting- en douanekantoren, facilitaire centra en een opsporingsdienst.

Brandweer Parkstad Limburg
Brandweer Parkstad Limburg, De site over het brandweerkorps Parkstad Limburg gelegen in het zuiden van Limburg. brandweer Parkstad limburg. Het nieuwe samenwerkingsproject van de gezamelijke gemeentes in oostelijk zuid Limburg.

Brandweer Web Stedendriehoek
Site met info over brandweer Apeldoorn en Omstreken.

Brielse Dijkring, Waterschap
Beheert en onderhoudt de duinen en dijken op Voorne-Putten en Rozenburg en is verantwoordelijk voor het waterbeheer. Over de organisatie, belastingen en de vergunningen.

Bureau Internationale Ambtenaren (BIA)
Vacatures van de overheid o.a. werk bij provincie, gemeente en ministerie. Niet alleen banen maar ook stage of trainee.

Octrooicentrum Nederland
De octrooiverlening in Nederland en de verspreiding van technische kennis, die in de octrooiliteratuur ligt opgeslagen.

BZK - Grotestedenbeleid
Grotestedenbeleid. hťt loket voor beleidsinformatie over het Grotestedenbeleid (GSB). Deze kabinetsbrede site is ontwikkeld om de dertig GSB-steden te faciliteren bij de uitvoering van de tweede en de derde GSB-convenantsperiode.

C2000
De C2000-website is een belangrijke informatiebron voor iedereen die met (de invoering van) C2000 te maken heeft. De site biedt een schat aan informatie over het nieuwe digitale communicatiesysteem voor de hulpverleningsdiensten.

Centraal Bureau voor de Statistiek
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het nationale statistische bureau, verantwoordelijk voor de levering van betrouwbare en onpartijdige informatie over de Nederlandse samenleving.

Centraal Planbureau
Het CPB maakt onafhankelijke economische prognoses en analyses die wetenschappelijk verantwoord zijn en van belang voor beleidsmakers.

Centrum voor Parlementaire Geschiedenis
Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) doet wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de parlementaire geschiedenis van Nederland na de Tweede Wereldoorlog. Het CPG is verbonden aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Op deze site vindt u een overzicht van ons werk en van onze publicaties.

Cfi-online
Informatie van Cfi (Centrale FinanciŽn Instellingen - een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen).

Code Geneesmiddelenreclame, Stichting
De CGR is opgericht door acht bij de geneesmiddelenvoorziening betrokken partijen en is belast met de opzet en uitvoering van zelfregulering op het gebied van geneesmiddelenreclame. Hierbij staat de Gedragscode geneesmiddelenreclame centraal. Wat kan de CGR voor u doen?Naast het verstrekken van informatie over de CGR en geneesmiddelenreclame kan de CGR uw klachten over reclame voor geneesmiddelen behandelen. Daarnaast kunt u een eigen voorgenomen handelen ter beoordeling voorleggen aan de Codecommissie van de CGR.

College Tarieven Gezondheidszorg
Uitvoeringsorgaan van de Wet tarieven gezondheidszorg. Algemene informatie over het College, een groot aantal publicaties en nieuws.

College voor Zorgverzekeringen
Zelfstandige overheidsorganisatie die de Ziekenfondswet en de AWBZ (Algemene Wet Byzondere Ziektenkosten) uitvoert. Verstrekt cijfers, publicaties en informatie voor consumenten en professionals.

Commissariaat voor de Media
Zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat de bepalingen uit de Mediawet worden nageleefd. Informatie over de taken van het Commissariaat en een overzicht van besluiten en regelgeving.

Commissie Gelijke Behandeling
Onafhankelijke en deskundige organisatie, ingesteld door de Nederlandse regering als een instantie waar burgers met klachten over ongelijke behandeling terecht kunnen. Adviezen en oordelen van de Commissie.

Daar kun je mee thuiskomen
Campages van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Over het hoe en het waarom. Met video's en audio's.

Dagindeling
Project om werk en privť beter te combineren. Over de stuurgroep, interviews met de leden, de experimenten en de uitwisseling van ervaringen.

De Dommel, Waterschap
Waterbeheerder in een deel van de provincie Noord-Brabant. Nieuws, e-loket en informatie over projecten.

De Friese Waterschappen
Informatie van de zes Friese waterschappen. Over de geschiedenis, het werk en de verantwoordelijkheden.

De Kustwacht
De Nederlandse Kustwacht, ingesteld op 26 februari 1987, is een samenwerkingsorganisatie van zes departementen. Verkeer en Waterstaat, Defensie, Justitite, FinanciŽn, Landbouw-Natuurbeheer & voedselkwaliteit en Binnenlandse zaken, ten aanzien van dertien operationele overheidstaken op de Noordzee. Voor de uitvoering van deze taken worden varende en vliegende eenheden ter beschikking gesteld door de participerende diensten. De beleidsmatige verantwoordelijkheid is in handen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat, de operationele leiding van het Kustwachtcentrum is in handen van de Koninklijke Marine. Het Kustwachtcentrum heeft een 24-uurs bezetting en fungeert als centraal meld-, informatie- en coŲrdinatiecentrum en is tevens het Nationale Maritieme- en Aeronautische Redding Coordinatie Centrum (RCC).

De Lokale Rekenkamer, Stichting
Opgericht om kennis over lokale rekenkamers te verzamelen en aan te bieden. Nieuws, rapporten van rekenkamers en algemene informatie.

De Oude Rijnstromen, Waterschap
Waterbeheerder in noordelijk deel van Zuid-Holland. Digitaal project. Informatie over projecten.

De Wilhelmus site
Willem van Nassau is de verpersoonlijking van de strijd tegen de Spanjaarden in de tweede helft van de zestiende eeuw. Zijn leven staat in teken van deze strijd en deze strijd heeft ook geleid tot zijn gewelddadige dood in 1584. Hij heeft de basis gelegd voor het Nederlandse koningshuis zoals wij dat nu kennen. Het Wilhelmus is dan ook een ode aan de Prins en zijn strijd om Nederland tot eenheid te brengen.

Den Hey-Acker
Rijksinrichting Den Hey-Acker, Ministerie van Justitie. Grootste opvanginrichting van Nederland.

Departementaal CoŲrdinatiecentrum V & W
Informatie over het hoe en waarom van het bureau Crisismanagement Verkeer en Waterstaat. Ageenda en informatie over organisatie en beleid.

Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Adviesdienst van Rijkswaterstaat voor de constructieve weg- en waterbouw, de natuur- en milieutechniek van fysieke infrastructuur, waterkeringen en watersystemen, en de grondstoffenvoorziening voor de bouw.

Digitale Duurzaamheid
Deze site omvat het programma Digitale Duurzaamheid en het project InterLab

Digitale Handtekening: een actieplan
PKI is qua technologie leuk bedacht maar niet volwassen genoeg om digitale handtekeningen te ondersteunen Om digitale handtekeningen te realiseren moeten we uitgaan van functionele eisen, niet van technologie.

DTe
Dienst uitvoering en toezicht Energie. Onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Belast met het toezicht op de uitvoering van de Electriciteitswet en gaswet.

e-Provincies
Stimuleert de twaalf provincies in Nederland om op ICT gebied meer samen te werken en kennis uit te wisselen.

Eems Dollard Regio
Informatie over de activiteiten en doelstelling van dit Nederlands-Duitse samenwerkingsverband. Met nieuws en nieuwsbrief.

Eerste Kamer der Staten-Generaal
Via de Eerste-Kamersite kunt u volgen wat er in de Eerste Kamer gebeurt en informatie vinden over wetsvoorstellen, kamerstukken en het wetgevingsproces. Verder zijn beschrijvingen opgenomen van alle Eerste-Kamerleden en kunt u een virtuele rondleiding maken.

Emancipatieweb
Emancipatiebeleid is kabinetsbeleid. Dat betekent dat alle ministeries werk maken van de emancipatiedoelstellingen. Het EmancipatieWeb biedt een overzicht van het emancipatiebeleid van de rijksoverheid in samenhang met internationaal emancipatiebeleid - van de activiteiten, plannen, cijfers en resultaten - om op die manier informatie en communicatie over het emancipatiebeleid te vergemakkelijken.

EVD
De EVD, agentschap van het ministerie van EZ, ondersteunt ondernemers en publieke organisaties bij het internationaal ondernemen en samenwerken, met informatie over buitenlandse markten en contacten, projectmatige en financiŽle ondersteuning.

Gemaal Rozema - Termunterzijl
Informatie over de bouw van dit zeegemaal, dat bescherming tegen overstromingen biedt aan de provincies Groningen en Drenthe.

chlorella-alg.jpg (20602 bytes)

GemeenteWeb
Een platform voor gemeenten die voor hun communicatie en dienstverlening gebruik maken van webtechnologie. Nieuws, informatie en voor leden interactieve mogelijkheden.

Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau
Vereniging met als doestelling een zo compleet mogelijk beeld van de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau geven.

GGZ Beleid
Feiten en cijfers over het Nederlandse overheidsbeleid met betrekking tot de zorg. Modernisering van de zorg, bekostiging en informatie van het ministerie van VWS.

Graaf, Thom de
Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft een omvangrijk en veelzijdig takenpakket. Het beslaat terreinen uiteenlopend van de bestuurlijke inrichting van Nederland tot een loopbaanbeleid voor de politie, van de Grondwet tot rampenbestrijding, en van de kwaliteit van de rijksdienst tot de binnenlandse veiligheid. Die taken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de gemeenten, de provincies en de andere ministeries.

Groene Energie
Vanaf 1 juli 2001 kan iedereen zijn eigen energieleverancier kiezen. Het Ministerie van Economische Zaken wijst u de weg.

Groot Salland, Waterschap
Beheert het waterpeil, de waterkwaliteit en de rivierdijken in West-Overijssel. Actueel nieuws en informatie over de projecten en de belastingen.

Het Examenblad
Het Examenblad is de officiele website voor de examens in het Voortgezet Onderwijs

Het Koninklijk Huis
Op deze officiŽle website vindt u informatie over de monarchie, de leden van het koninklijk huis, de paleizen en ook het laatste nieuws.

Hoeven, Maria van der
Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Biografie, werkgebied, persberichten en toespraken. (CDA).

Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap
Verantwoordelijk voor het waterbeheer in het noordelijk deel van Noord-Holland. Nieuws, faq en bestuurlijke info.

Hollandse Delta, Waterschap
De vijf fuserende waterschappen in Zuid-Holland zuid. Informatie over de afzonderlijke waterschappen en het fusieproces.

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Is verantwoordelijk voor schoon oppervlaktewater, veilige dijken en het waterpeil in het gebied van de Utrechtse Heuvelrug tot in Amsterdam. Naast nieuws informatie over belastingen, tarieven en de verkiezingen.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Het waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten (waterpeil) in een groot deel van de provincie Utrecht en een deel van de provincie Zuid-Holland.

Hulpverleningsdienst Groningen
De Hulpverleningsdienst (HVD) voor een veilig en gezond Groningen. Informatie over preventieve openbare gezondheidszorg, publieke veiligheid en rampenbestrijding van haar directies Brandweer, Meldkamer en GGD.

ICTU
Bouwen aan de electronische overheid

IJsselmonde, Waterschap
Waterbeheerder van het eiland IJsselmonde. Nieuws en informatie over taken en uitvoering.

Inaxis
Innovatiecentrum voor openbaar bestuur. Praktijkvoorbeelden van vernieuwing in het openbaar bestuur en informatie over subsidieregelingen voor innovatieve projecten.

Inspectie voor de Gezondheidszorg
De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) houdt toezicht op de kwaliteit en de toegankelijkheid van de gezondheidszorg. De IGZ is daarin onafhankelijk. Zij handhaaft de wetten in de gezondheidszorg en ziet toe op bevordering van de kwaliteit van de zorg.

Internationale Samenwerking Online
IS online is de site van Internationale Samenwerking, het gratis maandblad over ontwikkelingssamenwerking van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Interprovinciaal Overleg
De twaalf provincies werken samen in het Interprovinciaal Overleg, het IPO. Met die samenwerking willen wij de condities waaronder provincies werken optimaliseren en provinciale vernieuwingsprocessen stimuleren. Het IPO is actief op dezelfde terreinen als de provincies, zoals milieu, landelijk gebied, sociaal beleid, ruimtelijke ordening, wonen, economie en mobiliteit. Meer informatie hierover vindt u bij de afzonderlijke dossiers. Het IPO heeft drie kernfuncties: belangenbehartiging, platform en vernieuwing. De belangenbehartiging geven wij vorm door regelmatig te overleggen met onder andere de verschillende overheden en maatschappelijke organisaties. De platformfunctie vullen wij in door gelegenheden te creŽren kennis en ervaringen uit te wisselen, gezamenlijke standpunten te bepalen en initiatieven te ontplooien. Verder stimuleren en entameren wij vernieuwingsprocessen binnen provincies.

ISD Midden-Langstraat
Is samen met het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI), een loket van het intergemeentelijke Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat (WML) en een loket van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV).

Kenniscentrum Grote Steden
Bevordert verspreiding en ontwikkeling van kennis over oplossingen van stedelijke problemen in de 30 grootste steden. Nieuws, projecten, publicaties en forum. Adreslijst van betrokken ambtenaren.

Kiesraad
Welkom op de website van de Kiesraad! Vanwege de vakantieperiode is het secretariaat van de Kiesraad minder goed in staat uw vragen vlot af te handelen.Wij doen ons best om u met een week tijd te antwoorden en om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Klachtenrecht-Info.nl
Informatie ten behoeve van de ontwikkeling van extern klachtrecht (een onafhankelijke ombudsvoorziening) bij gemeenten

Koninklijke Landmacht
Professioneel, overal inzetbaar en goed getraind. Begrippen waar de Koninklijke Landmacht voor staat. Snel en adequaat kunnen reageren op onverwachte en uiteenlopende conflictsituaties is noodzakelijk voor een goede taakuitvoering. De hoofdtaken van de Koninklijke Landmacht zijn wereldwijd een bijdrage leveren aan vrede, veiligheid en stabiliteit, het verdedigen van het Nederlandse grondgebied en dat van de NAVO-bondgenoten, ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel internationaal als nationaal. Behalve het gezamenlijk optreden met marine en luchtmacht, werkt de landmacht ruim vijftig jaar actief samen met de NAVO- bondgenoten. Deze samenwerking is de laatste jaren nog intensiever geworden. Het hoofdkwartier van het 1e Duits-Nederlandse Legerkorps is gevestigd in MŁnster, Duitsland.

Koninklijke Luchtmacht
Luchtmacht Airpower is het vermogen om door de lucht politieke en militaire doelstellingen te helpen realiseren. Dit omvat alle mogelijke lucht- en ruimtevaartcapaciteiten van een land. Behalve de luchtmacht, zijn dat ook de luchtvaartafdelingen van marine en landmacht, de burgerluchtvaart en de ruimtevaart. Ook de commandovoering, die de voorbereiding en uitvoering van luchtoperaties faciliteert, levert een bijdrage aan airpower. Elk land heeft een eigen visie op airpower. De Koninklijke Luchtmacht heeft deze visie in een Airpower Doctrine vastgelegd.

Koninklijke Marechaussee
De Koninklijke Marechaussee is in veel opzichten een duidelijk zichtbare organisatie. Zo begint de vliegvakantie naar het buitenland vaak met paspoortcontrole door de Marechaussee. Ook mensen die Nederland in willen reizen komen in veel gevallen als eerste in aanraking met de Marechaussee, zowel op de lucht- en zeehavens als in de trein en op de wegen. De Koninklijke Marechaussee is een politieorganisatie met een militaire status. Het is een organisatie met een gevarieerd takenpakket in zowel de civiele als in de militaire dienstverlening. De Marechaussee is dynamisch en flexibel en wordt over de hele wereld ingezet. Sinds 1998 is de Marechaussee een zelfstandig krijgsmachtdeel. Als ťťn van de vier krijgsmachtdelen maakt de Marechaussee naast Koninklijke Marine, Koninklijke Landmacht en Koninklijke Luchtmacht deel uit van het Ministerie van Defensie. Voor het uitvoeren van tachtig procent van de taken valt de Marechaussee echter onder het gezag van andere ministeries.

Koninklijke Marine
De Koninklijke Marine wordt zowel in nationaal als internationaal verband wereldwijd en onder de meest uiteenlopende omstandigheden ingezet. Het mission statement van de marine is "Wereldwijd veiligheid op en vanuit zee". De Koninklijke Marine wordt zowel in nationaal als internationaal verband wereldwijd en onder de meest uiteenlopende omstandigheden ingezet. Het mission statement van de marine is "Wereldwijd veiligheid op en vanuit zee". Hiertoe beschikt het oudste onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht over schepen, vliegtuigen en voertuigen en ongeveer 16.000 professionele medewerkers, mannen en vrouwen, burgers en militairen.De eenheden kunnen de politiek ondersteunen bij het voorkomen en beheersen van conflicten en voor bescherming van maritieme handelswegen.

Koninklijke Onderscheidingen
Kanselarij der Nederlandse Orden. Zelfstandig bestuursorgaan dat bepaalt welke burgers een koninklijke onderscheiding ontvangen.

Kroonprins Willem-Alexander
Deze site is gewijd aan Willem-Alexander, de Prins van Oranje. De doelstelling is informatie te bieden over zijn persoon en over onze representatieve constitutionele parlementaire democratische monarchie die hij zal gaan vertegenwoordigen.

Laan, Medy van der
Staatssecretaris Cultuur van het Ministerie van OCW (D66). Biografie, persberichten en mogelijkheid om vragen te stellen.

Mannen in de hoofdrol
De overheid spant zich in om ervoor te zorgen dat mannen en vrouwen praten over de verdeling van betaalde arbeid en taken thuis. Oftewel van werk en zorg. En die verdeling misschien zelfs veranderen. Zijn we tevreden? Kan het misschien beter? Eerlijker? Leuker. Een van de achterliggende gedachten is dat vrouwen meer gaan werken op de arbeidsmarkt. Niet alleen omdat dat zo leuk is, of goed voor de persoonlijke ontwikkeling van vrouwen (allemaal waar trouwens) maar ook omdat het economisch gezien nodig is. Het verdienende deel van de bevolking wordt steeds kleiner ten opzichte van het vergrijzende deel. Door de vergrijzing zal het zelfs met mťťr vrouwen op de arbeidsmarkt nog moeilijk genoeg worden om de sociale en collectieve lasten op te brengen.

Ministerie van Algemene Zaken
Op de site van de minister-president en het ministerie van Algemene Zaken vindt u informatie over de minister-president, de ministerraad, het regeringsbeleid en het ministerie van Algemene Zaken.

Ministerie van Buitenlandse Zaken
Ministerie van Buitenlandse Zaken - Informatie over reizen, landen, ambassades, ontwikkelingssamenwerking, Europese samenwerking, het Nederlands buitenlands beleid en bewindslieden. Abonneeservice voor verschillende soorten publicaties.

Ministerie van Buitenlandse Zaken: Ontwikkelingssamenwerking
Ontwikkelingssamenwerking - Informatie van het ministerie van Buitenlandse Zaken over het Nederlandse ontwikkelingsbeleid, de landen waar Nederland actief is, de belangrijkste ontwikkelingsthema's, actuele berichten, subsidieregelingen, relevante links en meer.

Ministerie van Defensie
Organisatie, nieuws, banen en overzichten van taken, lopende operaties en krijgsmachtonderdelen.

Ministerie van Economische Zaken
De minister en de staatssecretaris vormen de politieke leiding van het ministerie. De secretaris-generaal en de plaatsvervangend secretaris-generaal vormen de ambtelijke leiding. Tezamen besturen zij het ministerie dat bestaat uit directoraten-generaal en stafdirecties. De directoraten-generaal zijn verantwoordelijk voor advisering over en beleidsvoorbereiding op verschillende onderwerpen. De stafdirecties verzorgen de interne organisatie en ondersteuning voor het ministerie. Daarnaast heeft EZ een aantal diensten die belast zijn met de uitvoering van EZ-beleid. De diensten leggen verantwoording af aan de minister.

Ministerie van FinanciŽn
Doelstelling van deze website is het informeren van geÔnteresseerde burgers, of die belangstelling nu zakelijk/professioneel is of privť. De informatie van een ministerie als het ministerie van FinanciŽn is in zijn aard vaak complex en omvangrijk. We streven ernaar de argeloze bezoeker pas lastig te vallen met die complexiteit wanneer hij/zij daar zelf voor kiest. De informatie zal daarom zoveel mogelijk gelaagd worden aangeboden, van relatief eenvoudige omschrijvingen op de homepage, via iets uitgebreidere samenvattingen, tot de onderliggende materie zelf.

Ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij
De website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. The website of the Dutch Department of Agriculture, Nature and Food Quality

Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen
Teksten van nota's, achtergronden van beleid en nieuws op het gebied van onderwijs, cultuur en wetenschappen.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Uitgebreid informatie op het gebied van werk en inkomen, nieuws en de organisatie.

Ministerie van Verkeer en Waterstaat
Ministerie van Verkeer en Waterstaat met informatie over de beleidsterreinen verkeer, openbare werken, luchtvaart, scheepvaart en veiligheid.

Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
Informatie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het beleid rond gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en sport.

Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM)
Ministerie van VROM staat voor ruimte, wonen, milieu en rijksgebouwen. Beleid maken, uitvoeren en handhaven. Nederland is klein. Denk groot.

Ministers van Staat
BiografieŽn van de Nederlandse ministers van Staat.

Modernisering AWBZ
Van het ministerie van VWS. Informatie onder meer over Persoonsgebonden budget (pgb), indicatiestelling, zorgregistratie en zorg in natura in de nieuwe AWBZ.

Nationale ombudsman
Onderzoekt op verzoek of uit eigen beweging het gedrag van de overheid ten opzichte van de burger. Informatie over en rapporten van de Ombudsman.

NCDO
De NCDO streeft naar een duurzame wereld. Een rechtvaardige wereld met oog voor belangen van huidige en toekomstige bewoners, hier en elders

Nederlandse Gemeenten
Adres en basisgegevens over politiek en geografie van elke gemeente en een lijst van recente gemeentelijke herindelingen.

Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa)
Uitvoeringsinstelling van de Mededingingswet. De NMa handhaaft het verbod op kartels of misbruik van een economische machtspositie en toetst fusies en overnames. Overzicht van besluiten en publicaties van de NMa en van de toepasselijke wet- en regelgeving.

Noorderzijlvest, waterschap
Zorgt in noorden en westen van de provincie Groningen, in de kop van Drenthe en in het Friese deel van het Lauwersmeergebied voor een goede waterkwaliteit, juist waterpeil, en begaanbare vaarwegen. Over beleid, bestuur, werkzaamheden, waterbeheer, waterzuivering.

Novem
Agentschap van Ministerie van Economische zaken. Ondersteunt bedrijfsleven met duurzame ontwikkeling op het gebied van energie en milieu in opdracht van de overheid.

Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA)
OPTA is de toezichthouder op de post- en telecommunicatiemarkt in Nederland.

Onderwijs in Cijfers
Het ministerie van OCW, ontsluit in samenwerking met Cfi cijfers over en vůůr onderwijsinstellingen.

OnderwijsInspectie
Informatie over de beoordeling van de inspectie van Nederlandse scholen. Over de kwaliteitskaarten, de publicaties en de scholen.

Onderwijsnummer
Met de Wet Onderwijsnummer krijgt iedere leerling die bekostigd onderwijs volgt een persoonsgebonden nummer.

Onderwijsraad
De Onderwijsraad is het adviesorgaan voor de regering op het terrein van het onderwijs. De Raad adviseert over de hoofdlijnen van het beleid en de wetgeving op het gebied van het onderwijs.

Op Kop Zorg
Informeert over de implementatie van de modernisering van de AWBZ (Algemene Wet Byzondere Ziektenkosten).

Oranje Bond
De bond wil mensen winnen voor het inzicht, dat het Huis van Oranje van belang is voor onze samenleving - niet alleen vroeger, maar ook vandaag de dag.

OVSE
Ministerie van Buitenlandse Zaken - Informatie over reizen, landen, ambassades, ontwikkelingssamenwerking, Europese samenwerking, het Nederlands buitenlands beleid en bewindslieden. Abonneeservice voor verschillende soorten publicaties.

Parlement en politiek
Overzichtelijke site over werkwijze en achtergronden landelijke politiek met uitgebreide informatie over partijen, personen, kabinetten, ministers, de verkiezing 2002 en de kabinetsformatie.

Pensioen- & Verzekeringskamer
Instelling die toezicht houdt op verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen. Algemene informatie over de taken ten aanzien van consumenten, verzekeraars en pensioenfondsen.

Pianoo Expertisecentrum
Portal voor overheidsinkopen en aanbesteden.

Policy Authority
Houdt zich bezig met het handhaven van een werkbaar en betrouwbaar normenkader voor diensten binnen een infrastructuur die ervoor zorgt dat mensen verzekerd kunnen zijn van de vertrouwelijkheid van elektronische communicatie en transacties.

Politie
Informatie over het korps, nieuws, banen en de mogelijkheid tot digitale aangifte.

Politie Amsterdam-Amstelland
Informatie over organisatie en werkzaamheden, nieuws en opsporingsberichten, buurtprofielen en contactpersonen, downloads.

Politie Gelderland-Zuid
Met nieuws, informatie over opsporingszaken en contactgegevens.

Politie Limburg Noord
Informatie over het korps, de gebiedsmentoren en de laatste nieuwsberichten.

Politie Midden en West Brabant
Politie Midden- en West Brabant heeft de zorg voor een gebied met meer dan een miljoen inwoners. De regio telt 26 gemeenten en strekt van Bergen op Zoom tot Oisterwijk en van Woudrichem tot Zundert.

Politie midden en west Brabant
Met politie taken, organisatie, preventie, slachtofferhulp, aangifte en gevonden voorwerpen.

Politie Noord- en Oost- Gelderland
Met informatie over de teams, preventie, vacatures, bereikbaarheid, het jaarverslag, projecten en een jeugdpagina.

Politie Utrecht
Over de basiszorg en de districten van dit regio-korps, de organisatie, de specialismen en het werkgebied. Met contactgegevens en organogram.

Politieregio Gelderland-Midden
Op deze website kunt u allerhande informatie vinden over zaken die te maken hebben met het werkterrein van de politie in Gelderland-Midden.

Postbus 51
Postbus 51 beantwoordt vragen van burgers over de thema‚€(tm)s Bestuur, recht en veiligheid, Consument en Ondernemen, Familie en gezin, Gezondheid en zorg, Huisvesting, Milieu, energie en water, Onderwijs en Cultuur, Vervoer en reizen, Werk en inkomen

Project Veiligheidsnet
Veiligheidsnet is een uniek samenwerkingsverband binnen de zuid-Limburgse rampenbestrijding. Partners in deze samenwerking zijn de Regionale Brandweer Zuid Limburg, de Politie, de GHOR/GGD, de Provincie en de 19 zuid-Limburgse gemeenten. Zij delen onderling - via een beveiligde internetsite - alle informatie die van belang is voor het voorkomen en oplossen van crises en rampen.

Provincie Groningen
Vanwege een verbouwing van het provinciehuis is de ingang aan het Martinikerkhof 12 m.i.v. 18 juli 2005 gesloten tot begin 2006. De ingang aan de Sint Jansstraat 4 is wel gewoon open.

Provincie Noord-Holland
Het provinciaal bestuur en de beleidsvelden.

Provincie Utrecht
De officiŽle site met een documentatiecentrum, informatie over de gemeenten en persberichten.

Provincie Zuid-Holland
Over het bestuur, de besluitvorming en de gemeenten. Nieuwsberichten, vacatures, informatie over ruimtelijke ordening, verkeer, veiligheid, economie en werk, milieu, samenleving en toerisme.

Provincies
Linkpagina naar de sites van de 12 Nederlandse provincies.

Raad van State
De Raad van State adviseert regering en parlement over wetgeving en spreekt in hoogste instantie recht in bestuursrechtelijke geschillen.

Raad voor Cultuur
Wettelijk adviesorgaan van de regering op het gebied van het cultuurbeleid. Nieuws, agenda en informatie over werkwijze en de leden.

Raad voor het openbaar bestuur en de Raad voor de financiŽle verhoudingen
De Rob en de Rfv zijn adviesorganen van de regering en het parlement.

Rampenbeheersingsstrategie overstromingen Rijn en Maas
Letterlijke tekst van het rapport van de commissie 'Noodoverloopgebieden' (Commissie Lutuijn). Kabinetsstandpunt, vragen en antwoorden.

RAV hulpverlening
Dť site over brandweer en hulpverlening in Drenthe

Reest en Wieden, Waterschap
Het Waterschap Reest en Wieden zorgt in Noordwest Overijssel en West drenthe voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit, de waterkeringen en de vaarwegen

Reest en Wieden, Waterschap
Het Waterschap Reest en Wieden zorgt in Noordwest Overijssel en West drenthe voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit, de waterkeringen en de vaarwegen

Referendumwet
Informatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken over de tijdelijke referendumwet.

Regering.nl
Biedt een verzameling van het regeringsnieuws, een overzicht van departementale nieuws dat online verschenen is en achtergrondinformatie over het regeringsbeleid.

Regge en Dinkel, Waterschap
Het waterschap Regge en Dinkel wil in Twente zorgen voor de juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit. Het bouwt aan een veerkrachtig watersysteem, waarbij het water de ruimte krijgt in het Twentse landschap.

Regio Politie Drenthe
Informatie over verkeerscontroles, links naar verschillende districten, preventie-tips en een kinderpagina.

Regionale Brandweer Brabant Zuid-Oost
Naast informatie over de verschillende korpsen in de regio, bevat deze site het laatste nieuws, en specials zoals brandweerwedstrijden, beurzen, evenementen en bijzondere calamiteiten. Foto's over inzetten. Ook is er speciale informatie voor kinderen in de vorm van spreekbeurten en cliparts.

Regioraad Noord Groningen
Alles over wonen in Noord Groningen de regio om in te wonen. Hier zijn de huizen niet alleen prachtig maar ook goedkoop met mogelijkheden om te kopen of huren.

Rijksacademie voor FinanciŽn en Economie
Opleidingsinstituut voor het Rijk. Informatie over de opleidingen, leergangen en congressen. Te Den Haag.

Rijksdienst voor de Monumentenzorg
De RDMZ bundelt kennis over de gebouwde omgeving, verspreidt deze en bevordert een kwalitatief goede instandhouding van dit deel van het cultureel erfgoed.

Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek
Behartigt op nationaal niveau samen met allerlei partijen de belangen van de archeologische monumentenzorg, het streven zichtbare en onzichtbare archeologische waarden en kennis daarover duurzaam te behouden.

Rijksgebouwendienst
Informatie over deze dienst, die alle kantoorgebouwen van het Rijk beheert. Er kan een virtuele rondleiding worden gemaakt door een aantal Rijksgebouwen die niet voor publiek toegankelijk zijn.

Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu (RIVM)
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is het onderzoeksinstituut van de overheid op het gebied van volksgezondheid en milieu. Het Milieu- en Natuurplanbureau is ook ondergebracht bij het RIVM. Het RIVM verricht niet alleen zelf onderzoek, maar verzamelt ook wereldwijd kennis en past die kennis toe. Het RIVM brengt jaarlijks een groot aantal rapporten en adviezen uit. Bij het RIVM, dat gevestigd is in Bilthoven, werken ongeveer 1550 mensen.

Rijkswaterstaat
De rijksdienst die werkt aan droge voeten, schoon en voldoende water en aan de vlotte en veilige doorstroming van het verkeer. Over de wegen. het water en de diensten in de regio.

Rijkswaterstaat Directie Oost-Nederland
Deze directie is verantwoordelijk voor wegen, oeververbindingen, bouwwerken, kanalen en rivieren in Gelderland en Overijssel. De site bevat informatie over enkele grote projecten waaraan wordt gewerkt.

Rijn en IJssel, Waterschap
Waterschap Rijn en IJssel. Bezoek ons digitaal loket, bekijk onze video en maak een virtuele rondleiding. Speciaal voor kinderen: waterpret met Rein de vis! Natuurlijk vindt u ook informatie over onze taken, belastingen en onze projecten.

Rijnland, Hoogheemraadschap van
Nieuws, digitale dienstverlening en informatie over de organisatie en de waterhuishouding.

Rijnland, Hoogheemraadschap van
Waterbeheerder in de provincies Noord- en Zuid-Holland. Nieuws, digitale dienstverlening en informatie over de organisatie en de waterhuishouding.

Rivierenland, Waterschap
Verantwoordelijk voor het waterbeheer in het Gelders rivierengebied. Actuele berichten en informatie over de projecten.

Ruim baan voor vrouwen
Ontmoetingsplaats voor convenantpartijen die zich inzetten voor herintredende vrouwen. Werkgevers die zich oriŽnteren op deze doelgroep vinden hier praktische tips en informatie over o.a. subsidies.

Ruimtelijk Planbureau
Verkent systematisch ruimtelijke ontwikkelingen in het heden en in de toekomst, agendeert en signaleert nieuwe onderwerpen, schetst nieuwe beelden en ontwerpen. Programma, publicaties en kennisportaal.

Rutte, Mark
Staatssecretaris op het ministerie van Onderwijs (VVD).

Senter
Agentschap van het Ministerie van Economische Zaken. Verantwoordelijk voor het uitvoeren van subsidie-, krediet- en fiscale regelingen en programma's op het gebied van technologie, energie, milieu, export en internationale samenwerking. Agenda, nieuws en 'regelingen-ABC'.

Seph Noord-Brabant
Gezamenlijke website van de servicepunten handhaving (seph's) Midden- en West-Brabant, Brabant ZuidOost, Brabant Noord en het provinciaal handhavingsoverleg milieu Noord-Brabant(PHOM).

SNN
Samenwerkingsverband Noord Nederland. Bestuurlijk orgaan van de drie noordelijke provincies.

Sociaal Cultureel Planbureau
Het SCP is een interdepartementaal wetenschappelijk instituut, dat zelfstandig onderzoek doet en op basis hiervan gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt.

Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant
In het Openbaar Lichaam Sociaal Economische Samenwerking West-Brabant werken gemeenten samen aan beleidsontwikkeling op het gebied van Economische zaken, Arbeidsmarkt, Bedrijventerreinen, Toerisme en Recreatie.

SRE
In het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven werken de 22 gemeenten in Zuidoost-Brabant samen op die terreinen, die om een regionale aanpak vragen. Dat zijn ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, verkeer en vervoer, recreatie en toerisme, milieu en afvalverwijdering, sociaal-economische zaken en arbeidsvoorziening, gezondheidszorg, maatschappelijke zorg en welzijn, onderwijs, cultuur en Streekarchief.

Staatsbosbeheer
Staatsbosbeheer werkt aan een duurzame leefomgeving voor mens, plant en dier. Staatsbosbeheer is de grootste natuurbeheerder in Nederland. De natuurgebieden van staatsbosbeheer worden gebruikt voor recreatie, natuurbehoud en houtwinning.

Stichting Symbiose
Het provinciaal instituut voor Welzijn, Cultuur en Sport in de provincie Limburg en heeft als doelstelling het in stand houden, vernieuwen en verbeteren van het werk en de voorzieningen in die sectoren.

Stimulansz
Onafhankelijke stichting, die gemeenten ondersteunt bij het ontwikkelen en uitvoeren van een goed lokaal beleid voor de sociale zekerheid. Download, publicaties en nieuwsbrieven.

Subsidieshop
De subsidieshop heeft een totaalaanbodvan de ruim driehonderd subsidies die speciaal gericht zijn op ondernemers.Zowel van Europese, nationale als provinciale overheden.

Telewerken voor gemeenten
Actuele informatie over de praktijk en de mogelijkheden van telewerken in de gemeentelijke sector.

The Power of Culture - De Kracht van Cultuur
Nieuws en achtergronden over cultuur en ontwikkelingssamenwerking. Een initiatief van de Directie Culturele Samenwerking, Onderwijs en Onderzoek van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Toekomst Overheidscommunicatie, Commissie
Adviescollege van de regering (Commissie Wallage). Rapporten en werkwijzen.

Tweede Kamer der Staten-Generaal
Wat staat er op de agenda en wat is er de afgelopen dagen letterlijk besproken (stenografisch verslag). Overzicht van leden, commissies en fracties en informatie over de rol en de organisatie.

Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen
Zelfstandig bestuursorgaan. Verzorgt de uitvoering van de sociale verzekeringen voor werknemers en werkgevers, waaronder de Werkloosheidswet (WW) en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO).

Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Nieuws en informatie over de vereniging en over beleidsontwikkelingen van belang voor het lokaal bestuur.

Verispect
Verispect B.V. is een onderneming van het Nederlands Meetinstituut dat bestaat uit een groep van bedrijven die zich bezig houden met metrologie -dit is de kennis van het meten- en aanverwante technologie.

Verlofwijzer
Toelichting op de wettelijk vastgelegde verlofregelingen.

Vervoerkamer
Toezichthouder op de uitvoering van de Spoorwegwet, Luchtvaartwet en de Wet Personenvervoer.

Voedsel- en Waren Autoriteit
Agentschap van het Ministerie van VWS, dat zich bezig houdt met voedselveiligheid en productveiligheid. Dossiers, contactgegevens en informatie over de organisatie.

Vromraad
De Raad voor de Volkshuisvesting, de Ruimtelijke Ordening en het Milieubeheer heeft tot taak regering en parlement te adviseren over de duurzame kwaliteit van de leefomgeving vanuit een brede benadering.

Waarborg Holland
WaarborgHolland onderzoekt en keurt platina, gouden en zilveren sieraden en gebruiksvoorwerpen onafhankelijk en betrouwbaar

Waterschap Brabantse Delta
Fusie van het Hoogheemraadschap van West-Brabant en de waterschappen De Dongestroom, Land van Nassau, Mark en Weerijs en Het Scheldekwartier. Informatie over het waterschap, de activiteiten en dienstverlening.

Waterschap Maas en Aa
Zorgt voor kwaliteit en kwantiteit van het oppervlaktewater in het gebied van langs de Maas en Aa vanaf Waalwijk tot bijna aan de grens met Limburg.

Waterschap Peel en Maasvallei
Verzorgt het beheer van waterwerken in Noord Limburg. Met informatie over de organisatie.

Waterschap Roer en Overmaas
Is verantwoordelijk voor het beheer van de waterwerken en Maaskaden in Midden en Zuid Limburg.

Waterschap Vallei & Eem
Waterschap Vallei & Eem zorgt voor veilige dijken, schoon water in sloten en kanalen en voor optimale waterstanden

Webdam
Een overzicht van Digitale Steden en de diensten die zij bieden. In de elektronische nieuwsbrief Webdammer Courant staat nieuws over de overheid op internet.

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
Adviescollege van de regering. Nieuws en publicaties.

Wijs op Reis
Ministerie van Buitenlandse Zaken - Informatie over reizen, landen, ambassades, ontwikkelingssamenwerking, Europese samenwerking, het Nederlands buitenlands beleid en bewindslieden. Abonneeservice voor verschillende soorten publicaties.

Wilck en Wiericke, Waterschap
Gevestigd in Waddinxveen. Informatie over de projecten en de belastingen.

Zestienmiljoenmensen.nl
Zestienmiljoenmensen.nl wil een bijdrage leveren aan de discussie over waarden en normen in ons land. Dat kan door te reageren op actuele stellingen, maar ook door het geven van informatie over concrete initiatieven in het land.

Zoeken naar gedrukte kamerstukken via Parlando
De startpagina biedt de mogelijkheid om te zien, welke stukken er de laatste tijd (dag, week, maand of drie maanden) verschenen zijn. Via 'zoek uitgebreid' kan er ook op trefwoord worden gezocht.

ZorgaanZet.nl
Van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Informeert over actuele ontwikkelingen rond de zorgstelselvernieuwing. Met mogelijkheid tot discussie.

Zuiveringschap Limburg
Het Zuiveringschap zorgt als waterschap voor de kwaliteit van het oppervlaktewater in de hele provincie. Met uiteenlopende informatie en tips.

Google
Web zoekgids.com